Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
จำนวนคนดู
ค่าย PSU Eco-guide รุ่นที่ 10: ตอนย้อนรอยธรณี เชื่อมโยงลังกาวี สู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพิ่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ปึ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบกัน 20-22 มกราคม 2560 ณ  ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล แล้วพบกัน ติด...
969
ค่าย PSU Eco-guide รุ่นที่ 9 : ตอนหัวใจรักษ์ทะเล ภาค2 ภายใต้โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพิ่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ปึ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบกัน 9-11 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า บ้านแม่หาด ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี แล...
968
ค่าย PSU Eco-guide รุ่นที่ 8 :ฑูตวัฒนธรรม สานสัมพันธ์สุขภาวะ ภายใต้โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพิ่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ปึ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบกัน 28-30 ตุลาคน 2559 ณ ตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา แล้วพบกัน ติดต่อสอบถาม : 074-286823...
967
ค่าย PSU Eco-guide รุ่นที่ 7: ตอนมัคคุเทศก์น้อยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพิ่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ปึ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบกัน 26-28 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อ.ควน...
984
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ ม.อ. ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมเวที Think Tank ครั้งที่ 5โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่จะสานต่อแนวคิดของทุกท่าน ให้เกิดเป็นรูปธรรมในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว...
1,076
RC Journal Club ครั้งที่5 และ Think-Tank ครั้งที่2 พบกับ คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการหอการค้า จ.สงขลา มาเล่าสู่กันฟัง ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางทะเล" ไหนวันที่ 17 กรกกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม E4...
1,661
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดุี หรือมีหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางงานวิจัยของสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นท...
1,639
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ  ขอเชิญชวนนศ.ทุกชั้นปี ทุกคณะ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวรุ่นที่ 6 PSU Eco Guide # 6  2-4 กรกฎาคม 2558  ณ บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสก...
1,693
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เปิดเวที Think-Tank ระดมคลังสมอง เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลาครั้งที่ 1 กา...
1,572
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2558 ณ ชุมชนชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กิจกรรมภายในงาน  เปิดตัวโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน...
1,555
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม ASEAN for Environment ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจถึงวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นและการสร้างความรักสามัคคี  โดยมี รศ....
1,581
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ RC Eco South ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ใน Journal Club #3/2558  วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.30-13-30 น. ณ ห้องประชุม E 401 คณะ...
1,406
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท เอก และผู้สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยน ใน Journal club#2/2558 ในหัวข้อ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือของประเทศไทย โดย ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยา...
1,443
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอร่วมเป็นหนึ่งในการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันมหามงคลการ ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา    2 เมษายน 2558 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
1,277
1
หน้า :