Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวฯ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน ( ดู : 1,057)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน

Master of Science Program in Community Ecotourism Management

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์ใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนโดยตั้งโจทย์จากชุมชนเป็นหลักโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และการบูรณาการภาคประชาสังคมร่วมดาเนินการเพื่อประโยชน์ใน การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน และแก้ไขปัญหาชุมชน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาในการสื่อสารเพื่อก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสืบทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในชุมชน สร้างจิตสานึกร่วมของชุมชนในการยกระดับการพัฒนาจัดการระบบนิเวศชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบรรลุเป้าหมายชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ปรัชญาของหลักสูตร

งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณธรรมจริยธรรมด้านการจัดการท่องเที่ยว เชิงนิเวศชุมชนสามารถนากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1) มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสานึกคุณธรรมและจริยธรรมด้านการจัดการท่องเที่ยวและระบบนิเวศชุมชนเพื่อการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและการจัดการอย่างยั่งยืน2) สามารถประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมโดยเลือกตัวชี้วัดกายภาพ ชีวภาพ สังคม และวัฒนธรรมชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนอย่างมีดุลยภาพ3) สามารถวิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์ใช้หลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการกระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม4) สามารถบริหารจัดการกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถวิเคราะห์นโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนรวมทั้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยด้านการจัดการท่องเที่ยว เชิงนิเวศชุมชนและแก้ไขปัญหาได้

หลักสูตรหลักสูตรเป็น

แผน ก แบบ ก(2) ทาวิทยานิพนธ์

ระยะเวลาการรับสมัครติดตามการสมัครจากเวบไซต์

http://www.grad.psu.ac.th/admission

/http://www.rc-ecosouth.org/

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก(1)

แบบ ก(1) 1. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ นั้นๆ หรือผ่านการนาเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือมีประสบการณ์ในการทาวิจัยมาแล้ว

3. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal)ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขา

4. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

แผน ก แบบ ก(2) 1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา

2.ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป กรณีที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายให้คิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงเทอมสุดท้ายของภาคการศึกษาที่จะเปิดในรอบต่อไป หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

3.ต้องสอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จากหลักสูตร

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป

2. สาเนาหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ชุด (สาหรับนักศึกษาปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา)

3. สาเนาใบรับรองการสาเร็จการศึกษา หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ชุด4. สาเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ชุด5. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) (เฉพาะแผน ก แบบ ก1) จานวน 3 ชุด ส่งในวันสัมภาษณ์

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 28,000 บาท (*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย)

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย

- ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย

- ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ทุนการศึกษาประจาเทอม จากสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ

- ทุนสนับสนุนงานวิจัย จากสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ

ที่ปรึกษาหลักสูตรศาสตราจารย์

ดร.สนิท อักษรแก้วที่ปรึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรองศาสตราจารย์

ดร.เทิดชาย ช่วยบารุงคณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

นายภารเดช พยัฆวิเชียรที่ปรึกษา องค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO)

ผู้ดูแลหลักสูตรรองศาสตราจารย์

ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจารผู้อานวยการสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ