Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมสถานวิจัย
1
หน้า :
เวทีที่ 3 สร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานเขต 13 ( ดู : 851)

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมและกล่าวรายงาน ใน "โครงการสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงานและการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนงานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต ๑๓ (เวทีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓) " จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับ สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยโครงการที่กล่าวมานี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานและรับทราบถึงสถานการณ์ด้านการใช้พลังงานในพื้นที่ รวมทั้งการถักทอเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ๓ จังหวัดของพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต ๑๓ ประกอบด้วย นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๔ คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา (ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร