Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมสถานวิจัย
1
หน้า :
โครงการออกแบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก ( ดู : 1,266)

เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและความต้อง การของพื้นที่ในการออกแบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก นับเป็นการทำงานที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน จึงต้องลดความเป็นตัวตน มองเป้าหมายร่วมกันคือ ความเข้มแข็งของชุมชน วันนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่  4 มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ร่วมกัน ม.หาดใหญ่ ม.ราชภัฎสงขลา มทร.ศรีวิชัยสงขลา และ ม.อ. แม้จะขาดเจ้าถิ่น ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เครือข่ายก็ได้ทำหน้าที่ส่งข่าวเพื่อน ขอบคุณท่านรองอธิการบดีฯ นุกูล ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่างทั้ง 5 มหาวิทยาลัยคงได้ทำงานวิจัยร่วมกันภายใต้การขับเคลื่อนท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน พื้นที่ อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 

เทศบาลตำบลลานข่อย อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง นับเป็นพื้นที่ดาวรุ่งด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีล่องแก่งเป็นกิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ ขอชื่นชม "ล่องแก่งหนานมดแดง' ที่ได้รับรางวัลกินรีทองคำในปี 2558 เมื่อถึงจุดที่มีคุณค่าที่สุด จะรักษาให้มันคงที่อย่างไร ความยั่งยืนในสมดุลทั้ง 3 มิติทั้ง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมร่วมในการทำงานเป็นกลุ่ม กระจายรายได้ให้ทุกกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เฉกเช่น กลุ่มหัตถกรรมไม้ (กลึงไม้) ที่มีศักยภาพในการทำสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว อย่างไรที่จะสมดุลและทั่วถึงน่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญทั้งนักวิจัยและผู้ใช้ ประโยชน์งานวิจัยในพื้นที่ ต่อไป ทีมงาน RC ทั้งอาจารย์ ดร.อุทิศ และ นศ.ป.โท และ ป.เอก ที่ลงสำรวจพื้นที่ในวันนี้