Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมสถานวิจัย
1
หน้า :
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย“รูปแบบการจัดการนันทนาการตามอัตลักษณ์ภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่ ( ดู : 1,196)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย 

“รูปแบบการจัดการนันทนาการตามอัตลักษณ์ภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในป่าชายเลน” 

วันที่ 9 กันยายน 2558 

ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

 

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.        พิธีเปิด โดย สมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

                             กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

                             ผู้อำนวยการสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ

                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.30 – 10.00 น.        การนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการนันทนาการตามอัตลักษณ์                               

                             ภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในป่าชายเลน”

โดย ร.ศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

10.00 – 10.15 น.        บรรยาย การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาบ้านหัวทาง ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โดย นางสาวภัชุล ตรีพันธ์

10.15 – 10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.30 น.        แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการ

                               เชื่อมโยงการท่องเที่ยวป่าชายเลนอันดามันสู่อาเซียน”

11.30 - 11.45 น.        นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม

11.45 – 12.00 น.        สรุปผลและปิดการประชุม โดย ร.ศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร

                             ผู้อำนวยการสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ

                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

 

******************************************************************************************************

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม