Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมสถานวิจัย
รายชื่อ
จำนวนคนดู
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมและกล่าวร...
850
วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้แทนอธิการบดี เ...
838
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมและกล่าวรายงาน ใน "โครง...
809
The 4th International and 3rd National Conference “Environmental Friendly Tourism for Sustainable Development”   Thumrin Thana Hotel, Muang District, Trang province, Thailand January 19 – 20, 2017   https://www.facebook.com/PSURCEcoSouth Add full image ...
844
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นับเป็นโอกาสดีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ ม.อ.หาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยซายด์ ประเทศมาเลเซียที่ได้นำเสนองานวิจัยเพื่อเรียนรู้ระหว่างกันในงานสัมมนาบัณฑิตศึกษา ม.อ. - ม.ซายด์ ประเด็นการพัฒนาทุนทางสังคมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...
865
ค่าย PSU Eco-guide รุ่นที่ 7: ตอนมัคคุเทศก์น้อยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภายใต้โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพิ่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ปึ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบกัน 26-28 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อ.ควน...
1,145
เวที Think-Tank ครั้งที่ 6 และ Journal Club ครั้งที่ 9 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง “เสวนาระดมถังความคิดเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา” ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง...
1,103
บรรยากาศเวที Think Tank ครั้งที่ 5 ศักยภาพและแนวทางจัดการท่องเที่ยวทางน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง และ Journal Club ครั้งที่ 8 โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่จะสานต่อแนวคิดของทุกท่าน ให้เกิดเป็นรูปธรรมในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม...
1,143
The 2nd national and 3rd International Conference “Environmental Friendly Tourism for Sanggun Lee” &  The 5th International Conference on Sustainable Tourism Management On 21st – 22nd January 2016 at Pearl Hotel, Phuket province, Tha...
1,307
เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและความต้อง การของพื้นที่ในการออกแบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก นับเป็นการทำงานที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน จึ...
1,578
  มหัศจรรย์เหมันต์ฤดู สู่แดนดินถิ่นล้านนา ชุมชนศึกษา ณ เชียงใหม่   ศึกษาดูงาน ความร่วมมือระหว่างองค์กร ม.อ. และ มช. ขอบคุณ เจ้าภาพร่วมใน มช.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และพานำชม มช. เพื่อตามรอยการท่องเที่ยวของนักท่...
1,732
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย  “รูปแบบการจัดการนันทนาการตามอัตลักษณ์ภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในป่าชายเลน”  วันที่ 9 กันยายน 2558  ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา   08.30 – 09.00 น.      ...
1,388
ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 และระดับชาติครั้งที่ 2 หัวข้อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ ศาสตราจารย์ ดร. แซงกุน ลี ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเพริล์ อ.เม...
1,561
1
หน้า :