Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

งบประมาณทุนสนับสนุน

1.แสดงรายการงบประมาณ โดยแยกเป็นรายการต่างๆ ในแต่ละหมวดรายจ่าย ของแต่ละปี


หมวดรายจ่าย

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

รวม

หมวดค่าจ้าง

 

 

 

 

 

 

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

480,000

หมวดทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

 

1. ทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

1,750,000

หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาวิชาการ (การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรม)

150,000

125,000

125,000

125,000

125,000

650,000

หมวดค่า วัสดุสำนักงาน

114,000

41,000

31,000

31,000

6,000

223,000

หมวดค่าใช้สอย

 

 

 

 

 

 

1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไปรษณีย์ ค่าสาธารณูปโภค

80,000

20,000

20,000

20,000

5,000

145,000

2. ค่าประชุมและค่าจัดเลี้ยงในการประชุม

60,000

48,000

48,000

48,000

48,000

252,000

3. ค่าจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

 

200,000

200,000

200,000

 

600,000

4. ค่าจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

 

 

 

305,000

305,000

5. ค่าจัดทำ และปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานวิจัย

65,000

35,000

45,000

 45,000

35,000

225,000

6. ค่าการจัดทำวารสารสถานวิจัย

 

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปเสนอผลงานหรือการไปประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

85,000

55,000

55,000

55,000

 

250,000

รวม 

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

 

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการไม่เกิน 20% ของหมวดเงินที่ขอสนับสนุน


2.สัดส่วนการสนับสนุนจากทุกแหล่งทุน (ระบุสัดส่วนการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย (25%): วิทยาเขต/เขตการศึกษา (25%): คณะที่เกี่ยวข้อง (50%) โดยระบุสัดส่วนของแต่ละคณะ) สนับสนุน จากมหาวิทยาลัย 250,000 บาท (25%) วิทยาเขตหาดใหญ่ 250,000 บาท (25%) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 420,000 บาท (42%) คณะศิลปศาสตร์ 40,000 บาท (4%) คณะวิทยาการจัดการ 40,000 บาท (4%)