Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัด Baseline ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม
ปี 2551

ปี
2552

ปี 2553 เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้ เป้าหมาย ผลที่ได้
1 จำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  (รับใหม่)                              
   1.1 ระดับปริญญาโท (แบบทำวิทยานิพนธ์) 4 19 4  2    3                  
  1.2 ระดับปริญญาเอก 2 8 2  2    2                  
2 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจากอาจารย์ (ชิ้น)                              
   2.1 ระดับชาติ 6 5 5  2    3                  
   2.2 ระดับนานาชาติ   ในฐาน  ISI/Scorpus 1 1 1  2    3                  
   2.3 ระดับนานาชาติ   ไม่อยู่ในฐาน  ISI/Scorpus 2 3 4  2    3                  
3 เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน  (ล้านบาท) 2 2 2  2    3                  
4 จำนวนนักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ (ในและนอกมหาวิทยาลัย)   1 1  1    2                  
5

ฐานข้อมูล /website ของสถานวิจัย
(มี/ปรับปรุง)

       มี    ปรับปรุง                  
6 การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย (แผนพัฒนาในระดับต่างๆ)     1  1    1                  
 

 6.1 การนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น (เรื่อง)(หนังสือ และตำรา)

                             
7 อื่น ๆ                              
   7.1 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 2 2 4  3    3                  
   7.2 โครงการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ   1    6                      
   7.3 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ        3                      
   7.4 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ        -                      
   7.5 จัดทำวารสารสถานวิจัย (ระดับชาติ ปีละ 2 ฉบับ ครั้งละ 300 เล่ม)   - -