Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วัตถุประสงค์/ทิศทางการวิจัย

วัตถุประสงค์

 
     1.เพื่อพัฒนางานวิจัยปรากฏการณ์  (Phenomena) ที่เป็นภาพประจักษ์ (Empirical) ซึ่งเกิดขึ้นภายในชุมชน อันได้แก่การใช้พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Science) และขั้นสูง (Advanced Science) ในการดำเนินงานวิจัย
     2.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และบัณฑิตศึกษา ในการบูรณาการความรู้ด้าน การท่องเที่ยว สารสนเทศ นิเวศ สิ่งแวดล้อม การเกษตร สังคมและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับความรู้ที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
     3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
     4.เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่ภาคใต้
     5.เพื่อพัฒนางานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้  ด้านการใช้ และจัดการทรัพยากร ที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับมิติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
     6.เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้


ทิศทางการวิจัย
 

     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ มีทิศทางการวิจัยดังต่อไปนี้
     1.การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน โดยกระบวนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้ มิติด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว การจัดการการใช้ทรัพยากรที่ดิน การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ 
     2.การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย
     3.การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืนในการพัฒนา
     4.การวิจัยเชิงพฤติกรรมการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     5.การวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่การจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผนวกมิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่การท่องเที่ยว และมิติด้านชุมชนสังคมคือพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร ในเชิงการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างชัดเจน6.การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน